895+jsp+53363数据结构算法学习平台+mylsql sqlserver(

  • 模板售价:¥300.00元
  • 成品编号: java14 895
  • 使用技术:
  • 数据库:Mysql
  • 最后更新:2019-03-15 14:20

注意:QQ2748904540,qq3300576459为本网站唯一售卖成品的账号,其他均为盗版

895+jsp+53363数据结构算法学习平台+mylsql sqlserver(的大图展示

计算机毕业设计源码网:我们提供的源码通过邮箱或者QQ传送,如果有啥问题直接联系客服


素材描述:本套计算机毕业设计包含:程序+论文一万字

 目  录
摘 要................................................................................................................................... I
ABSTRACT........................................................................................................................ I
目  录.............................................................................................................................. III
第1章 绪论...................................................................................................................... 1
1.1开发背景............................................................................................................... 1
1.2开发意义............................................................................................................... 1
1.3研究内容............................................................................................................... 1
第2章 主要技术和工具介绍.......................................................................................... 1
2.1 JSP语言................................................................................................................ 1
2.2 sqlserver数据库.................................................................................................... 1
2.3 jsp技术.................................................................................................................. 2
2.4MVC模式.............................................................................................................. 3
第3章 系统分析.............................................................................................................. 1
3.1可行性分析........................................................................................................... 1
3.1.1经济可行性................................................................................................. 1
3.1.2技术可行性................................................................................................. 1
3.1.3操作可行性................................................................................................. 1
3.2需求分析............................................................................................................... 1
3.3业务流程分析....................................................................................................... 2
3.4数据流程分析....................................................................................................... 3
第4章 系统设计.............................................................................................................. 5
4.1系统结构设计....................................................................................................... 5
4.2功能模块设计....................................................................................................... 5
4.3数据库设计........................................................................................................... 6
4.3.1数据库设计概述......................................................................................... 6
4.3.1概念设计..................................................................................................... 6
4.3.2表设计......................................................................................................... 7
第5章  系统实现........................................................................................................... 11
5.1基本任务.............................................................................................................. 11
5.2登录模块的实现................................................................................................. 12
5.2.1首页实现................................................................................................... 12
5.2.2管理员后台登录....................................................................................... 13
5.3用户模块的实现................................................................................................. 15
5.3.1注册模块及登录的实现........................................................................... 15
5.2.2留言模块的实现....................................................................................... 17
5.2.3预订模块的实现....................................................................................... 19
5.4管理员模块的实现............................................................................................. 21
5.4.1用户管理模块的实现............................................................................... 21
5.4.2密码修改模块的实现............................................................................... 23
5.4.3酒店楼层管理模块的实现....................................................................... 24
5.4.4酒店类型管理模块的实现....................................................................... 26
5.4.5酒店客房管理模块的实现....................................................................... 28
第6章  系统测试.......................................................................................................... 31
6.1测试目的............................................................................................................. 31
6.2测试概述............................................................................................................. 31
6.3单元测试............................................................................................................. 31
6.3.1注册测试................................................................................................... 31
6.3.2登录测试................................................................................................... 32
6.4集成测试............................................................................................................. 33
第7章  总结.................................................................................................................. 34
致  谢.............................................................................................................................. 35
参考文献.......................................................................................................................... 35
 
 
 

全部评论 / 0

    相关推荐

    收缩